Някакъв съди шахматна федерация

Тук се пише само от сериозни хора по сериозни теми

by Advertising on Tue Mar 05, 2013 11:39 am

Advertising
 

Някакъв съди шахматна федерация

Postby Advokata on Tue Mar 05, 2013 11:39 am

Вижте какво намерих от административен съд в Плевен:
**************************************************************************************
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 150

гр. Плевен, 01.03.2013г.

Административен съд - гр. Плевен, VI-ти състав, в закрито съдебно заседание на първи март две хиляди и тринадесета година в състав

Председател: К. А.

като разгледа докладваното от съдия А. административно дело № 127/2013г. по описа на Административен съд – Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:Производството по делото е образувано по жалба от А.А.К. ***, срещу Решение от 18.10.2012 г. по т.3 на Протокол №24 на Управителния съвет /УС/ на Българската федерация по кореспондентен шах 2008 /БФКШ/, с което му е наложено наказание “Предупреждение с оповестяване”. Твърди, че БФКШ е регистрирана съгласно закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, като притежава лицензия № 002517 и съгласно §1, т.1 от АПК е административен орган. Твърди, че не е бил уведомен за процедурата по това решение, не знае за какви нарушения от негова страна става въпрос, твърди, че не е нарушавал Етичния кодекс /ЕК/ на БФКШ, а и наложеното наказание не съществува в ЕК. Моли да се отмени решението. С последваща молба е внесена държавна такса и е представен платежният документ по делото.

Първоначално жалбата е била изпратена до Административен съд – София – град /АССГ/, който с оглед на факта, че седалището на БФКШ е в гр.Плевен, с определение №1661/01.02.2013г. е прекратил делото и го е изпратил по подсъдност на настоящия съд.

От ответната страна - БФКШ, е представен писмен отговор /наименован молба/ чрез адв. И., с който се претендира да се остави без разглеждане жалбата. Сочи, че наказанието от 18.10.2012г. е отменено с последващо решение от 22.11.2012 г., на заседание, на което К. е присъствал и същият знае за това. Моли на основание чл.159, т.3 и т.4 от АПК делото да се прекрати и на БФКШ да се присъдят разноски.

Представеният отговор и приложените към него доказателства са изпратени на К. за становище, който с Молба вх.№582/2013 год. оспорва представената от БФКШ кореспонденция от частен характер, като неотносима по делото, и твърди, че нейното оповестяване нарушава тайната на личната кореспонденция. Твърди, че ответникът не е имал право да отменя наказанието, докато делото се разглежда от съда. Сочи, че на официалния сайт на ответника няма решение за отмяна на наказанието му, а има публикувано ”проекто-решение”, от което продължава да търпи вреди. Едва на 19.02.2013г. е получил заверено решение за отмяна на наказанието. Моли да се уважи жалбата и да се присъдят разноски.

Съдът намира, че така подадената жалба е недопустима за разглеждане по същество, по следните съображения:

Съгласно чл. 1 от Устава на БФКШ, същата федерация е доброволна, обществена организация, която обединява шахматните клубове в страната. Регистрирана е като сдружение с нестопанска цел, което обединява шахматни клубове, регистрирани като юридически лица, и чрез тях в БФКШ членуват и индивидуалните членове на шахматните клубове. Съгласно чл.29.13 от устава, УС налага предвидените в устава наказания за допускане на прояви, несъвместими със спортния морал. Съгласно чл.34 от Устава, УС определя броя и вида на помощните си органи и утвърждава техните състави. С Етичен кодекс на БФКШ, УС е определил, че за установяването на нарушенията и налагането на наказанията се произнася Комисия по етика от трима души, която прави предложение до УС относно нарушението и наказанието, като УС се произнася по така направеното предложение, като неговото решение е окончателно, освен ако от закона или устава не следва друго.

Съгласно чл. 21 от АПК индивидуален административен акт е волеизявление на административен орган, направено в качеството му на носител на държавната власт. Административен орган съгл. § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на АПК е орган, който принадлежи на системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. Видно от изложеното, УС на БФКШ няма правомощията на орган на изпълнителната власт и не действа като административен орган или друг, овластен по силата на закон, следователно нейното решение не представлява индивидуален административен акт и изпълнението му не е скрепено с държавна принуда. Решенията на УС представляват вътрешни актове на БФКШ. Правото му да осъществява “спортно правосъдие” не съставлява изрично овластяване по силата на закон с административни правомощия. Фактът, че федерацията притежава лицензия, не я превръща в административен орган по смисъла на §1, т.1 от ДР на АПК.

Но дори да се приеме, че наказанието представлява административен акт, същият е оттеглен, видно от твърденията и на двете страни. Не е основателно възражението, че такова оттегляне не може да бъде извършено поради факта, че делото се разглежда от съда. Съгласно чл.156, ал.1 от АПК оспореният акт може да бъде оттеглен при всяко положение на делото, като съгласие от страна на оспорващия се иска само ако това оттегляне е след първото заседание по делото - чл.156, ал.2 АПК. Следователно, не е имало законова пречка по смисъла на АПК на 22.11.2012г. УС да оттегли своето решение без съгласието на жалбоподателя, тъй като към онзи момент, както и понастоящем, първо заседание по делото не е провеждано. Жалбоподателят неправилно тълкува чл.130, ал.2 от АПК. Същата разпоредба забранява друг орган да разглежда дело, което вече се разглежда от съда, но не забранява органът да отменя свой собствен акт, независимо, че делото се разглежда от съда. Тази възможност и последиците от нея са изрично уредени в чл.156 АПК. С оглед на оттеглянето на решението на УС е приложим и чл.159, т.3 АПК и делото следва да се прекрати и на това основание.

По останалите твърдения в жалбата и становището съдът съобрази следното:

ЗФВС не дава на спортните федерации качеството на административен орган след получаването на лиценз. От друга страна, дали представената от БФКШ кореспонденция от частен характер е относима по делото, доколкото същата сочи че жалбоподателят е предявил искания за отмяна от самия орган, наложил наказанието или представянето й по делото съставлява запретено от закона деяние е въпрос, който не е компетентността на настоящия съд. В случай, че самият жалбоподател счита, че представянето й съставлява престъпление, на основание чл.205 от НПК може да сезира компетентните органи с жалба. Липсата на официалния сайт на ответника на решението за отмяна на наказанието му не представлява административен акт, а ако жалбоподателят счита, че от публикувано ”проекторешение” продължава да търпи вреди, може да предяви иск по общия ред.

С оглед на изложеното, жалбата, поставила началото на съдебното производство, е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а делото – да се прекрати.

Ответна страна своевременно е направила искане за разноски, поради което следва да и бъдат присъдени такива в размер на 150 лева – договорено и заплатено възнаграждение на един адвокат.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 1 и т.3 от АПК, съдът:ОПРЕДЕЛИ:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.К. *** срещу Решение от 18.10.2012г. по т.3 на Протокол №24 на Управителния съвет на Българската федерация по кореспондентен шах 2008.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №127 по описа на Административен съд Плевен за 2013 год.

ОСЪЖДА А.А.К. ***, ЕГН ********** да заплати на Българската федерация по кореспондентен шах 2008, ЕИК 175768463, със седалище гр.Плевен, ул. ”Чаталджа” №37, ап.3 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

Да се изпрати препис от определението на страните.
Advokata
Пешка
 
Posts: 1
Joined: Tue Mar 05, 2013 11:34 am

by Advertising on Tue Mar 05, 2013 11:47 am

Advertising
 

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby Mainata on Tue Mar 05, 2013 11:47 am

:D :D :D
Tова е добре известният психопат Кретенков.Известен като ....Автомат Калашников
Mainata
Пешка
 
Posts: 11
Joined: Tue Mar 05, 2013 11:44 am

by Advertising on Wed Mar 06, 2013 1:01 am

Advertising
 

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby babavi on Wed Mar 06, 2013 1:01 am

...................
Last edited by babavi on Wed Dec 31, 2014 11:36 pm, edited 1 time in total.
babavi
Кон
 
Posts: 29
Joined: Fri Feb 01, 2013 1:43 pm

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby Mainata on Wed Mar 06, 2013 10:29 am

Куртенков е известен с това ,че е единственият шеф на клуб организирал турнир с награда за педали. И понеже никой не е взел наградата , явно е останала за организатора.
Mainata
Пешка
 
Posts: 11
Joined: Tue Mar 05, 2013 11:44 am

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby babavi on Wed Mar 06, 2013 8:26 pm

:lol:
Last edited by babavi on Wed Dec 31, 2014 11:38 pm, edited 1 time in total.
babavi
Кон
 
Posts: 29
Joined: Fri Feb 01, 2013 1:43 pm

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby Mainata on Wed Mar 06, 2013 8:54 pm

Някой май бърка федерациите.
А Калашника е доказан.То не само ориенатцията му е такава.Лошото е , че всички негови действия не са дори на гей, а на жив педераст.
Mainata
Пешка
 
Posts: 11
Joined: Tue Mar 05, 2013 11:44 am

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby HeavyMetal on Wed Mar 06, 2013 10:11 pm

Майна, първи 3 постинга във форума, като и трите съдържат обидни квалификации. Хайде малко се успокой!
HeavyMetal
Топ
 
Posts: 128
Joined: Sun May 16, 2010 7:13 pm

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby Mainata on Wed Mar 06, 2013 11:28 pm

Метъле, така е , но с човек като Куртенков май друг начин няма....Всички знаят за какво става дума.Но като цяло си прав.
Но като гледам решението на съда само "единствения и неповторимия" е в категорията хора способни на подобна идиотщина. 8-)
Mainata
Пешка
 
Posts: 11
Joined: Tue Mar 05, 2013 11:44 am

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby argentique on Mon Mar 11, 2013 11:02 am

Mainata wrote:Някой май бърка федерациите.
А Калашника е доказан.То не само ориенатцията му е такава.Лошото е , че всички негови действия не са дори на гей, а на жив педераст.

На един истински мъж не му прилича да пише обиди от анонимен акаунт. Истинският мъж би имал смелост да се изправи пред обществеността с името си и да заяви своята позиция. А подобни подмолни действия са характерни по-скоро за гореописаната от Вас категория хора, касаеща не сексуалната ориентация, а начина на поведение.

Животът е труден, но понякога справедлив.
Искрено Ви желая при следващото Ви участие да спечелите наградата, неуспяла да намери достойния си притежател.
User avatar
argentique
Пешка
 
Posts: 6
Joined: Fri Dec 17, 2010 11:57 am

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby babavi on Fri Mar 15, 2013 12:22 am

след като на Никой не му стиска да съди някаква ПЕДЕРАЦИЯ,то явно трябва и се намира Някой ,който да пробва... Но знаейки в каква държавка се намираме,що за "правова" е тя,нещата са ясни.....
babavi
Кон
 
Posts: 29
Joined: Fri Feb 01, 2013 1:43 pm

Re: Някакъв съди шахматна федерация

Postby atakurt on Tue Mar 26, 2013 11:58 pm

Преди всичко - споменатият в грубото заглавие и още по-грубите постове "някакъв" - това съм аз, Атанас Куртенков, настоящ шампион за мъже на Република България по кореспондентен шахмат в няколко дисциплини.

Само 2 работни дена след произнасяне от съда на горното съдебно определение то се пейства тук (а аз го получих официално от съда едва вчера - двадесет и четири дена по-късно) - светкавичността на информираността показва, че това може да го направи единствено петю (всички виждаме, че и двата първи ника по-горе са на петю).

Истината (ДОСЕГА) е следната (и нека всеки сам си прави изводите):

Бях наказан от шайката на петю, без да знам за какво. Даже не бях известен за това. Помолих да разбера защо ме наказват. Отказаха ми.
Заведох дело с едно единствено искане - да се отмени наказанието ми, защото не е ясно за какво конкретно провинение ме наказват, без да натоварвам финансово бфкш - та нали сме "приятели" (или беше "едно семейство"?!) и без да имам дори и една стотинка финансов иск към бфкш.
Според мен шайката на петю, командваща деспотично бфкш, ме наказа, защото станах шампион на България и избих цялата шайка на петю на шах, а шайката не можеше да си отмъсти по друг начин.

Принудена от съда, шайката на петю се събра, но НЕ отмени наказанието ми, а взе "проекто-решение" за отмяната му (и досега то е на сайта на бфкш).
Чаках цели три месеца, но не издържах наказан и трябваше да внеса десет лева държавна такса, за да се стартира делото с финансов иск към бфкш само от десет лева (таксата). Но не ангажирах адвокат - та нали съм настоящ шампион на България по кореспондентен шахмат и не е етично да взимам пари от колегите си, даже и да съм прав, както в случая.

петю извърши страхотна гадост - официално публикува в съда копие от личната ни кореспонденция помежду ни. Браво, петю!
ХОРА, ВНИМАВАЙТЕ КАКВО СИ ПИШЕТЕ С пЕТЮ - ЕДИН ДЕН ЩЕ ГО ПУБЛИКУВА!

петю си използва връзките в родния му плевенски съд и ме осъди. Поиска цели 150 лева адвокатски хонорар само за две странички молба, без да се явява на съдебно заседание (адвокат бе игнатов - "шахматист", с когото играех по време на съдебното дело в "Купа Бахаров", но го опънах и затова си го върна). Даже шайката на петю публикува триумфиращо това невлязло в сила решение, въпреки че никой няма право да коментира невлезли в сила решения.

Е, сега вече не издържах. Прощавайте, приятели кореспондентни шахматисти! Прощавайте за идващия Сталинград!
Знам, че не сте виновни, но и редовият германски войник не е бил виновен, нали?

Поуките от цялата история са:
1. За мен - бий, за да те уважават! Шайката на петю разбира само от три неща - бой. Защо три ли? Просто онова, второто, е два пъти - в анфас и в анас.
2. За кореспондентните шахматисти у нас - шайката на петю е време да се измете! Иначе до две години Министерството ще закрие бфкш и няма да имаме кореспондентен шахмат.
3. За шайката на петю - http://www.imdb.com/title/tt0095710/

... време е да си отворя лявото око и да се протегна ...
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София


Return to Официални дискусии за Българския шах

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest