Предизборна програма на мм Силвио Данаилов за ОС на БФШ

Тук се пише само от сериозни хора по сериозни теми

by Advertising on Mon Jan 17, 2011 7:53 pm

Advertising
 

Предизборна програма на мм Силвио Данаилов за ОС на БФШ

Postby HeavyMetal on Mon Jan 17, 2011 7:53 pm

Редно е да обсъдим и програмата на другия кандидат - мм Силвио Данаилов , затова я копирах от страницата на БШФ и отворих нова тема.


Програма
за развитие на шахмата в България за времето 2011 – 2015 г.
През следващите четири години шахматното движение в България трябва да
продължи възходящото си развитие. Това може да стане само като се продължат
добрите традиции и в същото време се предприемат решителни действия за
преодоляване на съществуващите слабости и пропуски. Затова трябва да се гарантира
пълна приемственост на всичко добро постигнато досега, но и да бъдат направени нови
стъпки за популяризиране и разширяване на влиянието на играта в съответствие с
предизвикателствата на новото време. България трябва да запази името си на водеща в
шахматно отношение страна, а българските шахматисти да се утвърдят в челото на
световния шахматен елит.
Тези цели може да бъде постигнати с реализирането на следните основни задачи:
І. По-нататъшно усъвършенстване работата с подрастващите
1. Да продължи работата по реализиране на Програма „Албена 2011”, като се
осигурят необходимите за това ресурси;
2. От 2012 г. да се създаде Национална детско-юношеска школа за подготовка
на талантливи млади шахматисти, като за целта се разработи Статут на школата, с
който ясно да се регламентират правилата на работа, приема и взаимоотношенията
между БФ Шахмат, състезателите и треньорите;
3. Да се картотекират треньорите, които работят с подрастващите и се осигурят
условия за повишаване на квалификацията им – участие в тренировъчни курсове у нас
и в чужбина; осигуряване на необходимите съвременни пособия и др.;
4. Да се окаже конкретна помощ на шахматните клубове развиващи детско-
юношеския шахмат, за подобряване материалната им база, повишаване квалификацията
на треньорите и условията за водене на учебно-тренировъчния процес;
5. Да се приемат нови правила за подготовката и участието на българските
представители в Европейските и Световните първенства за юноши и девойки;
6. Да се възстанови веригата от турнири по ускорен шах „Каиса Чес мениджър”,
като форма за откриване на млади таланти, като се усъвършенства регламента на
нейното провеждане;
7. Да се оказва непрекъсната помощ на шахматните клубове организиращи и
провеждащи представителни състезания за юноши и девойки;
8. Да се разшири международния календар за най-добрите млади български
шахматисти, като приоритет се даде на двустранните срещи на юношеските
национални отбори.
ІІ. Повишаване майсторството на водещите ни шахматисти
1. Назначаване на постоянни треньори на националните отбори за мъже и жени
с ясно разписани изисквания към тяхната работа и целите, които трябва да реализират;
2. Ежегодно уточняване разширените състави на националните отбори и
подписване на тристранни договори - между федерация, треньори и състезатели;
3. Осигуряване на необходимите финансови средства и места за провеждане на
редовни лагер-сборове на националните отбори;
4. Подпомагане на националните състезатели при участята им в престижни
международни турнири;
2
5. Приемане на ясни правила и критерии за участието на българските
шахматисти в Европейските индивидуални първенства за мъже и жени;
6. Осигуряване на необходимите предпоставки за продължаване провеждането
на силен международен турнир в София от рода на M-tel Masters.
ІІІ. Усъвършенстване взаимодействието с шахматните клубове
1. Провеждане на ежегодни работни съвещания по региони за запознаване на
място с проблемите на шахматните клубове и предприемане на конкретни мерки за
тяхното решаване;
2. Създаване на постоянно действаща комисия от представители на шахматните
клубове за връзка с ръководството на федерацията. Тази комисия може да поеме и
администрирането на част от вътрешния спортен календар (на първо време зоналните
първенства);
3. Подпомагане на шахматните клубове при кандидатстването им по
оперативни програми на отделни Министерства и Европейския съюз;
4. Обсъждане с представители на Шахматните клубове всички идеи (които
могат да възникнат) за промени в системите на държавните първенства и другите
нормативни документи, които ще приема УС на БФ Шахмат през годините;
5. Подпомагане шахматните клубове за u1080 èзучаване и систематизиране на
шахматната им история и съхраняване на шахматните реликви.
ІV. Съхраняване, изучаване и популяризиране на шахматната ни история
1. Да се създаде комисия, която да се занимава със систематизирането и
изучаването на шахматната ни история;
2. Да продължи издаването на сборници от поредицата „Български шахматен
архивъ” с партиите играни на финалите за индивидуално и отборно първенство и
сборници с избрани партии на шахматисти с принос към българския шахмат;
3. Да се насърчават и поощряват всички автори, които искат да напишат книги,
брошури, статии и др. Свързани с нашето шахматно минало, или свои шахматни
мемоари. Тяхното издаване да бъде финансирано от федерацията;
4. Да продължи издаването на сп. „Шахматна мисъл”, като официален орган на
БФ Шахмат, като се потърсят възможности за възстановяване издаването му в печатен
вид;
5. Да се подпомогне, финансово и методически издаването на сп. „Шах в
училище” и неговото разпространение, за да стигне то до всички желаещи да се
занимават с шахмат юноши и девойки;
6. Да се организират чествания на кръгли годишнини свързани с историята на
шахмата в страната и именити български шахматисти;
7. Да започне подготовката на „Златна книга на българския шахмат”, в която да
има раздели за: най-заслужилите състезатели, деятели, съдии и организатори; най-
добрите партии играни от българските шахматисти през годините; най-големите
шахматни мероприятия организирани и провеждани у нас през годините и т.н.
8. Да се предприемат конкретни действия за създаването на шахматна музейна
експозиция, в която да се съберат различни шахматни реликви (купи, медали, други
отличия), оригинални документи, снимки, партии и др. За целта да се осигурят
необходимите финансови средства.
V. Разширяване международните контакти и връзките с FIDE, ECU и
шахматните федерации от другите страни
3
1. Да продължи активното участие в проявите организирани от
Международната федерация по шахмат (FIDE) и Европейския шахматен съюз (ECU) –
конгреси, асамблеи__________, съвещания и др.
2. Да се предложи на FIDE да бъде организирана в София Научно-теоретична
конференция за произхода и началото на шахмата. Да се покани Европейския шахматен
съюз за съорганизатор;
3. БФ Шахмат да проучи своите възможности и ежегодно да участва в
конкурсите за определяне на домакините на престижни Европейски и Световни
първенства;
4. Да продължи активното участие на представителите на БФШ в Балканската
шахматна асоциация (BALC), като те станат инициатори на нови инициативи за
включването и на останалите балкански федерации (които сега не участват) в нейната
дейност
5. Да се направи преглед на изпълнението на двустранните споразумения с
шахматните федерации на Турция и Румъния, и шахматните съюзи на Черна гора и
Сърбия. Да се подготвят и подпишат нови споразумения и договори и с останалите
балкански шахматни федерации;
6. Да се предложи на BALC написването на история на Балканиадите – най-
старото регионално шахматно състезание в света;
7. Да се проучи възможността за провеждане през 2012 г и 2013 г на Асамблеята
на ECU и Конгреса на FIDE в България.
VІ. Подобряване на взаимодействието между БФ Шахмат и медиите
1. Да бъде назначен PR на федерацията, който да подъдржа ежедневна връзка с
медиите;
2. Преди големи шахматни състезания от вътрешния и международния календар
да се дават пресконференции;
3. Ежемесечно да се издава информационен бюлетин в обем не повече от 2 стр
за преминалите поряви (през изтеклия месец) и предстоящите, с участието на
българските шахматисти;
4. Да продължи издаването на списанията „Шахматна мисъл” и „Шах в
училище”, като те своевременно се предоставят на журналистите пишещи за шахмата;
5. Да се сключи договор с МЕДИА ХОЛДИНГ АД и се предприемат конкретни
действия за по-широко отразяване на шахматните прояви.
6. Да се организира среща с журналистите пишещи за шахмата (извън София),
на която те да бъдат запознати с основнте задачи стоящи пред ръководството на
федерацията. Да се обсъдят съвместни действия за по-активното присъствие на
шахмватната тема в медиите;
7. да се активизира дейността на екипа поддържащ интернет страницата на
федерацията, като ежедневно се дава информация за шахматните прояви у нас и
участието на български шахматисти в големи международни прояви.
VІІ. За по-действени връзките между федерацията и държавните и
обществените органи и неправителствените организации
1. Да се подготви и внесе в Министерския съвет конкретно предложение за
приемане на нормативен акт, за по-нататъшното популяризиране на шахмата и
разширяване на неговото влияние сред всички слоеве от населението;
2. Да се направи ново мотивирано предложение до Министерството на
образованието и науката за по-активното навлизане на шахмата в училищата (преди
всичко в основните и висшите училища);
4
3. Съвместно със Столична община да се разработи проект за масово навлизане
на шахмата в детските градини в София.
4. Да се обсъди с представители на Министерския съвет и Президенството
възможността България отново да кандидатства за домакин на шахматна олимпиада
(евентуално 2018 г. или 2020 г.). При положително отношение, да се подготви и приеме
Постановление на МС;
5. Да продължи практиката на представителни мероприятия на федерацията, да
се канят представители на Правителството и Президентството;
6. Да се предложи на парламентарните групи в Народното събрание, да се
създаде клуб на феновете на шахмата;
7. Да се активизират контактите с кметовете на общине, като за целта се
използват всички шахматни прояви провеждани на тяхна територия;
8. Да се подготви и подпише споразумение с Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ) за привличане на максимален брой кметове и
председатели на общински съвети към шахматната кауза, за подпомагане шахматната
дейност на местните клубове.
VІІІ. Реализиране на нови инициативи за подобряване на финансовото
състояние на федерацията и клубовете
1. До средата на 2011 г. УС на БФШ да приеме конкретна програма за
финансирането на различните видове дейности на федерацията и подпомагане на
шахматните клубове;
2. Да се направи анализ на ефективността от организираните досега
мероприятия от федерацията и се предприемат действия за ограничаване на
нецелесъобразните разходи (ако има такива);
3. Шахматът да се превърне в привлекателен и търсен продукт.
ІХ. Стимулиране на шахматисти, треньори, деятели и шахматни клубове
1. УС на БФ Шахмат да организира съревнование между шахматните клубове за
най-активна и целенасочена шахматна дейност, подпомагаща развитието на шахмата в
страната. За целта да бъдат разработени критерии за оценка. Ежегодно да се обявява
класиране, като най-добрите бъдат стимулирани финансово;
2. Ежегодно в края на годината да се организира среща с най-добрите
състезатели, треньори и деятели, на която УС на БФ Шахмат да връчва свои специално
изработени за целта отличия;
3. УС на БФ Шахмат да приеме решение за учредяване на почетни отличия на
изявени шахматни деятели, активни спонсори и други, с принос към българския
шахмат.
12 януари 2011 г.
Силвио Данаилов
HeavyMetal
Топ
 
Posts: 128
Joined: Sun May 16, 2010 7:13 pm

by Advertising on Tue Jan 18, 2011 1:07 am

Advertising
 

Re: Предизборна програма на мм Силвио Данаилов за ОС на БФШ

Postby atakurt on Tue Jan 18, 2011 1:07 am

Ако ще обсъждаме всички, то значи и аз имам право да се включа, нали?
Ако е така, то ще задам на Силвио Бояджиев (или на тези, които ще защитават интересите му във форума тук) следния простичък въпрос:
В КАЧЕСТВОТО СИ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА БФШ ОТ 26.01.2005 ГОДИНА ДОСЕГА, КАКВО НАПРАВИ ЗА ИЗТЕКЛИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ (по тази програма и въобще), ПОДКРЕПЯЙКИ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА СТЕФАН СЕРГИЕВ?
Президент на ШК "Спартак" - Пловдив - viewtopic.php?f=41&t=921 . Гений и единствен официален представител на опозицията в българския шахмат! Родният шахмат не се ръководи правилно и затова върви надолу вече девета поредна година. РАЗРЕШАВАМ ВИ ДА ГОВОРИТЕ ЗА МЕН ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАТЕ, ДОКАТО АЗ МОГА ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ!
User avatar
atakurt
Цар
 
Posts: 914
Joined: Tue Mar 18, 2008 12:43 pm
Location: София

by Advertising on Thu Jan 20, 2011 3:39 pm

Advertising
 

Re: Предизборна програма на мм Силвио Данаилов за ОС на БФШ

Postby HeavyMetal on Thu Jan 20, 2011 3:39 pm

Ами програма като програма, бла-бла-бла! Едва ли толкова ни вълнува дали списание "Шахматна мисъл" ще излиза в елетронен или книжен формат или дали в България ще се проведе теоретична конференция за произхода на шахмата. Това, което си задавам като въпрос, е кой ще управлява , ако Данаилов стане президент. Преди точно 6 години, когато от власт бе свален Камен Тошков, бяха издигнати 2 кандидатури за председател, но Данаилов си направи отвод в полза на Сергиев ( той дори не присъства на онова събрание). Преди това да стане факт обаче, мнозина скочиха , че не било сериозно човек, който не живее в България, да управлява спорта ни. Любопитно ми е как ще реагират сега точно тези същите, които тогава скачаха, тъй като случаят е същият - Данаилов продължава да живее в Испания без никакви изгледи да се завърне трайно в България. Сега обаче е нарамил нови дини под мишница - президент на ЕШС и вицепрезидент на ФИДЕ, тоест служебната му заетост се е увеличила неимоверно. Аз лично не вярвам физически да смогне да се яви поне на половината от 6 заседания на УС, които се провеждат по закон като минимум на година. Очевидно ще е принуден да предостави управлението на някой друг. Кой ли ще е той? Сергиев по всичко личи, че се оттегля. Може би двамата вицепрезиденти? За мене това са 2 лица, попаднали съвсем случайно в шаха, нямащи никаква представа за нещата. Те може би дори и не знаят кой е конкурентът им Атанас Куртенков, вероятно на 29 ще се запознаят. Следователно нещата ще бъдат поверени в нечии по-вещи ръце и според мене шефът в сянка ще бъде Велчев. Някакви други хипотези?
HeavyMetal
Топ
 
Posts: 128
Joined: Sun May 16, 2010 7:13 pm


Return to Официални дискусии за Българския шах

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest