Същинската мисия на древната игра

Всичко за книгите и споделянето им в електронен вид

by Advertising on Fri May 20, 2011 6:16 pm

Advertising
 

Същинската мисия на древната игра

Postby Uvigi on Fri May 20, 2011 6:16 pm

Същинската мисия на древната игра

Шахматът е най – значимия човешки модел.
Основание за тази теза читателят ще намери в следните съображения: в един шахтурнир могат да участват състезатели без ограничение на : възраст , пол , раса , религиозна принадлежност , образователен ценз. Участват също хора с различни дефицити – двигателни , слухови , зрителни. Езиковата бариера като социален феномен , тук не е от значение. Всеки участник се съобразява с единни за планетата правила , разполага с количество фигури и време , аналогични на съперника му. Шахматният коефициент Eло отразяващ нивото на постижение се изчислява по универсална за всички континенти формула. По същият начин е решен и въпросът с шахматните звания. Практически постигната квалификация в която и да е страна е валидна в целия свят.
Участниците в състезания са в позиция на уникална равнопоставеност , която им дава възможност да реализират потенциала си. Подобна равнопоставеност на хората някъде другаде в техните многообразни дейности , за съжаление не съществува. Горепосочените хора може да се съберат заедно и на концерт или футболен мач , но там те са в известен смисъл само зрители , са в пасивна , некреативна позиция. Този модел , чиeто ядро е равнопоставеността е изключително условие – възможност , човек да бъде добър със себе си и с другите. Разбира се тази възможност трябва да е подкрепена с подходяща психологическа информираност и култура.
В идеята чрез шахматът да укрепваме психологическата си устойчивост и духовно здраве , и да развиваме компетенциите си за доброто като теория и практика , можем да определим същинската му мисия.
В културалната традиция битува схващането , че шахматът е игра , синтез на наука , изкуство и спорт. Всъщност той е специфична дейност , която се изразява в противоречиво единство на материя , пространство , време и неизмерима фигурна виталност. Точно неизмеримостта на фигурната активност и виталност е в основата на ситуации с шахматни Давид и Голиат , където духът побеждава материята и парадокса гради изкуство.
Тази дейност притежава измерим спектър от феномени като : резултати , коефициенти , звания и др. и неизмерим спектър , който отразява формирането на способност за поемане на отговорност , за справяне с критични ситуации , балансиране на ценности , вникване в другата гледна точка и т.н. Постигнатите тук умения и компетентният им пренос в различни житейски сфери , разширява неимоверно възможностите за всякаква професионална реализация , за социална адаптация и щастие в личният живот.
Проблемът за загубата. Всъщност тя е такава само що се касае до измеримия спектър на шаха.
В действителност всички само печелят.
Шахматната партия с резултата си е преди всичко пространство , където човек се учи на толеранс и гради общочовешки духовни ценности.
Бъдещето на тази дейност не е само и единствено в придобиването на коефициенти и звания , в съответното им парично остойностяване. Перспективието за човечеството е в осъзнаването на същинската мисия на този модел. Шахматът е дейност не за шампиони , а за човеци , дейност която може да възпитава всички възрасти и гради духовното в човешкото същество.Димитър Серафимов
Магистър по философия и психология , Фиде майстор
Uvigi
Пешка
 
Posts: 14
Joined: Sun Mar 13, 2011 5:32 pm

Return to Шахматни книги

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest