ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Ако не сте наясно с тази игра, тук е мястото да зададете въпрос, да обсъждате Топалов и Крамник, да си уговорите срещи по интернет и с една дума - да се забавлявате :)

by Advertising on Thu Feb 12, 2009 1:27 pm

Advertising
 

ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby tkpopov on Thu Feb 12, 2009 1:27 pm

1.СЪЩНОСТ НА ШАХМАТНАТА ИГРА. ШАХМАТНА ДЪСКА И ФИГУРИ.

Шахматната игра е борба между двама противници (партньори) по точно определени правила, с помощта на шахматна дъска и 32 фигури - 16 бели за едната страна и 16 черни за другата.
Шахматната дъска, т.е. полесражението представлява един голям квадрат, разделен на 64 малки квадратчета (обикновено с размери 5-5.5 см), наричани полета. За по-голяма пригледност тези полета са оцветени едно след друго със светъл и тъмен цвят (например светложълт и тъмнокафяв). Светлите квадратчета се наричат бели полета, а тъмните черни полета. Преди започването на играта шахматната дъска се поставя между двамата противници така, щото дясното ъглово поле откъм всеки от играчите да е бяло. Печатното изображение на шахматната дъска по вестници, списания и др. независимо от това дали върху нея има или няма фигури се нарича диаграма. Виж диаграма 1 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973963
Ако се вгледаме по-подробно върху тази диаграма, ще забележим че последователостта от бели и черни полета образуват линии, отиващи в различни направления. Осемте редици от полета, започващи от тоя край на дъската, намиращ се най-близо до единия противник и отиващи към другия, се наричат вертикали. Осемте пък редици от полета, от единия до другия край на дъската и сключващи прав ъгъл с вертикалите се наричат хоризонтали. На диаграма номер 2 са показани един хоризонтал А, верикал Б и диагонал В => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973915 Линиите, образувани от полетата, които са свързани едно с друго чрез ъглите си се наричат диагонали. Прието е в шахмата всеки вертикал да се означава с латински букви от "a" до "h", а всеки хоризонтал - с цифри от 1 до 8. Следователно имаме вертикал "a",вертикал "b" и т.н. до "h" и хоризонтали 1-ви, 2-ри, 3-ти и т.н. до 8-ми. На диаграма номер 3 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973922 са дадени точните наименования на хоризонталите и вертикалите, а също така са обозначени и две полета.
Да вземем например полето "c4". Наименованието си то получава от това, че се намира на вертикал "c" и четвърти хоризонтал. Полето пък "d6" се намира на вертикал "d" и шести хоризонтал. Тъй като всеки, който тепърва се запознава с шахматната дъска препоръчително е всяко поле да бъде отбелязано на шахматната дъска по начин както е указано на диаграма номер 4 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10974307
Освен, че всяко поле си има свое наименование, на шахматната дъска има специфични групи от полета, които носят специални наименования. От голямо значение за шахматната игра са четирите полета разположени в центъра на дъската. Това са полетата "d4", "e4", "d5" и "e5". Те се наричат централни полета, а общо център. Дванадесетте полета, които заобикалят центъра (c3, d3, e3, f3, f4, f5, f6, e6, d6, c6, c5, c4) образуват т.нар. разширен център. Линията, която минава между 4-ти и 5-ти хоризонтал разделя шахматната дъска на две половини и групите от полета които се намират в тези половини образуват съответно лагер на белите и лагер на черните. Линията, която разделя дъската между вертикалите "d" и "e" разделя дъската на дамско крило (фланг) и царско крило (фланг). Полетата, разположени на първия и осмия хоризонтал, и тези разположени на вертикалите "a" и "h" се наричат крайни полета. Освен тези полета имаме още и ъглови полета това са полетата "a1", "h1", "a8" и "h8". На диаграма номер 5 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973945
Докато в играта, шахматната дъска представлява полесражението, то оръжието - това са шахматните фигури. Вече казахме, че има 32 фигури - 16 бели и 16 черни, като единият играч взема белите фигури, а другият черните. В шахмата е прието на противника, който играе с белите с фигури да се казва белите, а на игращия с черните фигури - черните. За започването на играта всеки играч трябва да има следните фигури със следното название и брой, както е посочено на приложената схема => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10974508


В началото на играта фигурите се нареждат на шахматната дъска по строго определен ред. От диаграма номер 6 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973956 се вижда как именно става това нареждане. И то се извършва, както следва:
В четиритях ъгли се поставят топовете - белите на "a1" и "h1",а черните на "a8" и "h8". До тях стоят конете - белите на "b1" и "g1", a черните на "b8" и "g8". Следват офицерите - белите на "c1" и "f1", черните на "c8" и "f8". В средата се поставят царят и дамата, като винаги трябва да се има в предвид, че бяла дама се поставя винаги на бяло поле, а черна дама - на черно поле, т.е. от какъвто цвят е дамата, трябва винаги да стои на поле от същия цвят. Бялата дама се поставя на бялото поле "d1", а черната - на черното поле "d8". Белият цар се поставя на полето "e1", а черният на "e8". Белите пешки се поставят на 2-рия хоризонтал, а черните на 7-мия.
Това първоначално нареждане на фигурите върху шахматната дъска трябва да се запомни добре. И винаги трябва да се има предвид правилото, че белите фигури винаги се нареждат на 1-вия и 2-рия хоризонтал, а черните на 7-мия и 8-мия. Прието е фигури да се наричат само царят, дамата, топът, конят и офицерът. Дамата и топът са тежки фигури, а офицерът и конят - леки фигури.

2.ДВИЖЕНИЕ НА ФИГУРИТЕ

След като правилно се постави шахматната дъска и се наредят фигурите по указания вече начин, може да се пристъпи към игра. Винаги първият ход правят белите. Затова, кой ще играе с тези фигури се определя с жребие. след като направят ход белите, играят черните, после пак белитеи т.н., се редуват, като не се разрешава отказ от ход на страната, когато е нейн ход на страната, когато е нейн ред да играе, нито пък играенето на да поредни хода.
С изключение на рокадата, под ход се разбира местенето на една фигура от едно поле на друго, свободно или заето от противникова фигура. Всяка шахматна фигура се движи по точно установен и за двамата противника начин, като никоя фигура не може да се поставя на поле, на което има друга фигура от същия цвят. Характерно е, че всички фигури могат да се движат напред, назад и встрани. Пешките се движат само напред. Фигурите при движението си обаче не могат да преминават (да прескачат) поле, заето от своя или противникова фигура. Изключение прави конят. Също така трябва да се знае, че две фигури едновременно не могат да стоят на едно поле. Ако искаме да поставим една фигура по пътя на нейното движение на поле заето от противникова фигура, то последната трябва да се снеме от шахматната дъска и на нейното място да се постави първата фигура. Това представлява един ход и се нарича вземане. Вземането не е задължително и се извършва само, ако то ва желае противникът, който е на ход. По този начин се дава възможност да се намери преценка, дали е изгодно да вземем някоя атакувана фигура или пък това е вредно. Когато се вземе някоя фигура на противника и след това се даде своя еднаква по ценност, казваме че имаме размяна. Ако пък за дадена фигура вземем по-ценна - имаме печалба на материал; при вземане на по-малоценна - загуба на материал.
Целта на играта е, посредством движението на фигурите, да се даде мат на противника, т.е. да се плени неговият цар.
След като се запознахме с шахматната дъска и с фигурите, за да можем да играем шахмат, необходимо е да се научим как да местим тези фигури върху шахматната дъска, т.е. тяхното движение. Това са елемнтарни правила, които всеки начеващ шахматист трябва да усвои добре, тъй като само тогава за него ще бъде възможно да играе шахмат.
Ще започнем с фигурата, която има най-просто и лесно усвоимо движение - с топа, и постепенно ще преминем към обясняването на по-сложното движение на деугите фигури.

ТОП

Топът се движи (и взема фигурите на противника) по продължение на хоризонталите и вертикалите, които се намира. На диаграма номер 7 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973902# белият топ, който се намира на полето e4, може да отиде на всяко поле означено със знака X.
Обаче, когато има и друга фигура на шахматната дъска, подвижността на топа, както и на всяка друга фигура, се ограничава. Така например на диаграма номер 8 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976300 белият топ на d5, може да отиде само на полетата, означени със знака X. Неговите движения са ограничени от собствените и на противника фигури, тъй като, както знаем вече от указаното правило, фигурите не могат да прексчат (освен конят), нито свои, нито на притивника фигури. Така, че сферата на действие на белия топ "d5" се опира само до бялата пешка b5 и бялата пешка на d2. Зад тези фигури, както и зад черната пешка d7 топът не действа. Ето защо топът не може да отиде на полетата a5, d1 и d8, обаче той може да вземе черната пешка на d7.
Като сравним движението на белия топ на диаграма номер 7, с това на диаграма номер 8, ясно изпъква, че в първата диаграма топът има по-голямо поле за действие, тъй като в първия случай той може да отиде на 14 полета (максимално възможни), а във втория - само на 9 полета, (включително и вземането на d7).

ОФИЦЕР

Офицерът се движи (и взема фигурите на противника) само по диагоналите. При това също както и топа, можем да го поставяме на което пожелаем свободно поле, незаето от противникова фигура. Офицерът не може да прескача нито своя, нито противникова фигура, обаче също както и топа, той може да взема неприятелски фигури, които се намират по пътя на неговото движение.
Ако офицерът се намира на бяло поле, тогава той може да се движи само по белите диагонали и се нарича белопол. Другият офицер може да се движи само по черните диагонали и се нарича чернопол.
На диаграма номер 9 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10975991 със знака X е показано движението на чернополия офицер, а със знака (-) - движението на белополия офицер. И двата офицера имат възможното най-голямо число ходове - 13 (при положени на офицерите, каквото е показано на диаграмата, а също така и на другите две централни полета - d4 и e4). Ясно е, че ако офицерът се намира например на полето h1 или g1, неговото действие ще се простира само върху 7 полета. Ето защо подвижността на офицера е по-малка от тази на топа, който ако се намира на свободна дъска (без фигури), на което и да е поле, има 14 възможни хода. Као вземем предвид още и обстоятелството, че офицерът се движи само по полета от един цвят, докато за топа са възможни всички полета на шахматната дъска, излиза, че топът е по-силна фигура от офицера.

ДАМА

Дамата се движи (и взема фигурите на противника) напред, назад, встрани и по диагонали на каквото разстояние искаме. Значи по хоризонтал, вертикал и диагонал, т.е. съчетава движението на офицера и топа. Благодарение на тази си голяма подвижност, дамата е по-силна фигура от офицера и топа. Тя е най-силната фигура на шахматната дъска. Ако дамата се намира на централно поле и като сумираме максималните числа ходове на топа и офицера, следователно дамата има максимално 27 възможни хода.
На диаграма номер 10 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976014 дамата на d4 може да отиде на полетата означени със знака X - 27 полета. Ако на полето d4 се намира топ, ние лесно можем да установим, че той може да отиде само на 14 полета; от същото поле офицерът може да има само 13 хода.
Ограничава ли се подвижността на дамата когато тя не стои на централно поле? Поставете дамата на полето c3 и проверете колко възможни хода има тя!
Сферат на действие на дамата, също както на офицера се намалява, когато се отдалечава от центъра; в ъгъла на шахматната дъска, дамата може да бие само 21 полето. Затова по начало трябва да се стремим да поставяме фигурите си на такива полета, от които те да имат възможност да проявяват своята максимална сила - т.е. да отидат на възможно най-много полета. В началото на играта обаче ранното въвеждане в боя на тежките фигура (дамата и топовете) не е препоръчително, тъй като противникът, като ги атакува със своите леки фигури (коне и офицери) ще спечели ценно време (темпо) за развитие.


ЦАР

Царят е най-важната, но и най-уязвимата фигура на шахматната дъска. С изключение на рокадата (по-късно ще обясним правилото за рокада) той се мести от своето поле на съседно поле незащитено от противникова фигура, по хоризонтал, вертикал и диагонал. Следователно царят се движи и бие противникови фигури по-същия начин както и дамата, само че на съседни полета. За разлика останалите фигури характерното за царя е, че не можем да го поставяме на поле, което е под удар от неприятелска фигура и също така той не може да взема защитени неприятелски фигури (от същия цвят), тъй като за да я вземе, царят трябва да бъде поставен на нейното поле, а то е атакувано от противникова фигура.. Максималния брой незащитени полета, на които може да отиде царят е 8. Подвижността му се намалява, когато се намира в края на дъската, тогава той може да направи 5 хода, а когато е в ъгъла - 3.
На диаграма номер 11 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976032 черният цар може да отиде на всяко от осемте означени със знака X poleta: 3, d4, d5, e3, e5, f3, f4 и f5. Обаче движението на белия цар е по-ограничено. От полето b7 той може да отиде само на две полета - a8 и b8; освен това той може да вземе черната пешка на a7. На полетата c6 и c8 не може да отиде, понеже първото е атакувано от коня на черните, а второто - от офицера; не може да вземе пешката a6, понеже я се пази от коня, нито пък пешката c7, която е защитена от офицера. Белият цар не може да отиде също така и на полето b6, което е заето от фигура от същия цвят (бялата пешка). От този пример става ясно, подвижността на фигурите се намалява при наличието на дъската на други фигури, собствени или противникови.

КОН

Движението на коня е най-трудно за изучаване от начеващия шахматист. То е съставено от две части. Първо конят прави ход напред или назад на едно поле по хоризонтал или вертикал и след това ход на едно поле по диагонал. Движението на коня можем да си го представим и по следния начин - ход през едно поле по хоризонтал или вертикал и едно поле встрани. Въобще движението на коня наподобява печатната буква Г, в право или легнало положение.
Конят е единствената фигура, която може да прескача свои и противникови фигури, т.е. когато е заграден отвсякъде, той може да бъде поставен извън тази преграда. Например в началното положение, преди започване на играта (диаграма номер 6 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10973956
Следователно конят бие полетата, само на които може да скочи. По това той се различава от останалите фигури, които бият по пътя на тяхното движение. Освен това той се различава и от това, че може да напада едновременно много фигури, без той да е под удара на нито една от тях. Тези нападения на коня са много опасни, когато под удар се намира и царят на противника.

ПЕШКА

Пешката е най-слабата фигура на шахматната дъска. Тя се мести само едно поле напред по вертикал и никога не може да се връща назад. Но когато пешката се намира на първоначалната си позиция (на 2-ри хоризонтал за бяла пешка и 7-ми хоризонтал за черна пешка), тя може да се премести през едно поле напред. Това става по наше желание. Например ако в началото на играта искаме да преместим бялата пешка, която се намира пред дамата (на полето "d2") ние можем да я преместим или едно поле напред (на полето "d3"), или през едно поле напред (на полето "d4"). На следващия ход ако черните играят своята пешка, намираща се пред офицера на дамското крило (на полето "c7") те могат да я преместят едно поле напред (на полето "c6") или през едно поле напред (на полето "c5"). По същия начин се движат и останалите бели и черни пешки. Разбира се пешките могат да се движат напред, само ако полетата пред тях са свободни, т.е. не са заети от своя или противникова фигура.
На диаграма номер 15 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976073 пешката e2 може да се предвижи на полетата e3 и е4. Обаче ако черните не си отместят топа от е5, бялата пешка не може да се предвижи по-напред. Също така и бялата пешка b4 и черната b5 не могат да се движат напред. Такива пешки се наричат спрени (блокирани).
Пешката за разлика от всички останали фигури не бие неприятелските фигури като се движи напред. Тя бие по диагонал, също както офицера, с тази разлика, че бие само съседните полета. Въобще пешките нито могат да се движат назад, нито бият назад. Белите пешки се движат и бият по посока към лагера на черните, а черните пешки обратно - по посока към лагера на белите. На диаграма номер 15 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976073 пешката g2 бие полетата f3 и h3. Черната пешка h4 бие само полето g3. Пешката пък d4 бие полетата c5 и e5. На тези полета обаче както виждаме се намират две черни фигури (кон и топ), които пешката едновременно бие. В такъв случай казваме, че имаме вилица (вилка).
Казахме, че от първоначалното си място пешката може да бъде преместена през едно поле напред. При това местене може да се получи едно особено положение, а именно - полето, което тя прескача да се бие от противникова пешка (само пешка), или както се казва, да прескача бито поле. На диаграма номер 15, както се вече се изясни на полето "g2" има бяла пешка, а на полето "h4" - черна пешка. В такъв случай черната пешка бие полето "g3" и ако бялата пешка направи ход през едно поле (да отиде на полето "g4"), то тя ще прескочи битото от черната пешка поле "g3". В такъв случай, черните ако желаят, могат да вземат бялата пешка, която вече е отишла на "g4" и да поставят своята пешка на "g3", като че ли белите са играли не g2-g4, a g2-g3. Това вземане се нарича ан пасан (от френското en passant). Ходовете ще напишем така: g2-g4 h4:g3 (e.p.)
Понеже вземането "ан пасан" се получава само когато местим пешката през едно поле, значи то ще е възможно, когато пешките се намират на първоначалнто си място - бяла пешка на втори хоризонтал и черна - на четвърти хоризонтал, черна пешка на седми хоризонтал и бяла на пети.
Трябва да се подчертае, че вземането "ан пасан" се допуска само непосредствено след хода на пешката през едно поле и че ако това не се направи, а се играе някой друг ход, правото да се взема "ан пасан" се загубва.
Макар и пешката да е най-малоценната фигура, ние трябва да я пазим, защото често една пешка решава изхода на борбата. Силата на пешката се състои преди всичко в това, че когато при движението си напред тя достигне последния хоризонтал (осмия за бяла пешка и първия за черна пешка), то тя се превръща по желание в дама, топ, кон или офицер от същия цвят на пешката. Това превръщане е задължително и обикновено се избира такава фигура, която намерим за добре, без да има някакво значение обстоятелството, че на дъската има от същите фигури (могат да се произведат няколко дами, топове и пр.) Обикновено се произвежда най-силната фигура - дама (цар не може да се произвежда), но понякога е по изгодно да произведем някоя друга фигура: кон, офицер или топ. Достигането на пешката до последния хоризонтал, снемането й от дъската и поставянето на произведената фигура, представлява един ход.
На диаграма номер 15 можем да произведем две пешки. Ако на ход са белите, те ща играят своята пешка от f7 на f8 и я произвеждат например в дама. Този ход ще запишем така: f7-f8Д. Черните пък могат да играят пешката a2 на a1 и да я произведат също в някоя фигура, например топ - това ще означим a2-a1Т. Ако имаме записан ход f7-f8К, това означава, чче бялата пешка f7 е отишла на f8и се е превърнала в кон; записването пък f7:g8О+ означава, че бялата пешка е взела черната фигура на g8 и се е превърнала в офцер, който дава шах на черния цар. Значи с превръщането на пешката във фигура, действието на новопроизведената фигура е незабавно.

Когато произвеждаме пешката, длъжни сме да кажем в каква фигура я произвеждаме и веднага да поставим на мястото й такава фигура.
От казаното дотук за пешката може да се извлекат следните правила:
[u]а) Пешката се движи само напред на едно поле напред или от първоначалното си положение може през едно поле;
б) Пешката бие не като се движи напред - тя бие по диагонал напред на съседните полета;
в) Вземането "ан пасан" може да стане само непосредствено след играена на пешката през едно поле;
г) Вземането "ан пасан" не е задължително - може да се играе друг ход, обаче след това правото да се взема "ан пасан" се загубва;
д) При достигането на крайния хоризонтал пешката обезателно трябва да се превърне, по желание на играещия с този цвят фигури в някоя фигура (освен цар) от същия цвят на пешката.


Видове пешки

Пешките разположени на крайните вертикали "a" и "h" се наричат крайни пешки. Разположените пък на вертикалите "d" и "е" се наричат централни пешки.
Когато две пешки от един цвят се намират на един и същи вертикал - наричаме ги сдвоени. Пешката, която при движението си напред не среща противникова пешка (само пешка) нито по вертикала, на който се намира нито по двата съседни се нарича проходна пешка.
Освен тези видове пешки имаме още и изолирана пешка - когато тя стои на един вертикал, а на съседните (или съседния за крайна пешка) вертикали няма пешка от същия цвят.
Когато пешките се намират на съседни полета и могат да се защитават една-друга се наричат свързани. Те образуват пешечна верига.

РОКАДА

От досега изложените правила за движението на фигурите видяхме, че при един ход всеки от противниците има право да играе само с една фигура. Има обаче едно изключение, при което всеки от противниците може в един ход да предвижи две фигури - царя и топа. Този ход се нарича рокада.
Рокадата се счита за един ход и се извършва както следва:
Царят напуска своето първоначално поле, за да заеме едното или другото от полетата с еднакъв цвят на полето на царя, които се намират най-близко до него (царят се премества през едно поле вдясно или вляво към топа), след това топът, към който той се е отправил минава над него, за да заеме полето, което царят е прескочил.
Имаме малка (къса) и голяма (дълга) рокада. Малка рокада се нарича тази, която се извършва на царския фланг; нея я означаваме с 0_0. Голямата рокада е тази, която се прави откъм дамския фланг и се отбелязва с 0_0_0.
На диаграма номер 17 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10978592 в позиция "а" имаме положение преди рокадата. Тук белите могат да рокират, в която страна искат, т.е. да направят малка или голяма рокада. В позиции "б" и "в" е показано разположението на царя и топа след малка и голяма рокада.
Рокадата се прави с цел царят да се постави на по-безопасно място, зад пешките на царския или дамския фланг, като същевременно топът влиза в играта. Препоръчително е рокадата да се направи по-скоро, тъй като царят в средата е по-лесно атакуем, а също така пречи на равитието на собствените си фигури. Като имаме предвид целта на рокадата (царят да се постави на безопасно място), не трябва да се прави рокада тогава, когато ще изложим царя на по-голяма опасност. Също така много е изгодно да се попречи на противника да направи рокада, даже и с цената на материални жертви.
Рокада и на двете страни е забранено да се прави, ако царят вече е игран, независимо че може да е поставен на първоначалното му място; също така рокада не може да се прави и с топ, който вече е игран.
Рокадата е временно възпрепядствана когато:
а) Ако на царя е даден шах, или полето през което преминава царят, или това на което ще отиде е атакувано от противникова фигура;
б) Ако между царя и топа, към който трябва да отиде има фигури.
На диаграма номер 18 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976093 с белите фигури не може да се направи нито малка, нито голяма рокада, тъй като откъм дамския флаг между царя и топа има фигура (коня на b1), а откъм царския фланг - полето f1 (полето през което преминава царят) е атакувано от черния офицер на b5. Обаче след като се играе белият кон или пък се измести черният офицер от диагонала a6-f1, тези рокади са вече възможни. В дадената позиция може да се направи само голяма рокада от черните, независимо че техният топ a8 е под удара на белия офицер на d5. Черните обаче не могат да направят малка рокада, понеже полето, на което ще отиде царят (g8) е атакувано.

ШАХ И МАТ

Когато полето, на което се намира царят е застрашено от противникова фигура, тогава царят е в положение шах; казва се, че тази фигура дава шах на царя. Тъй като гибелта на царя означава загуба на партията, царят, който е получл шах, трябва да се защити веднага на следващия ход от нападащата го фигура. Това може да стане по слените три начина:
а) Като се премести царят на друго поле, което не е под удар;
б) Като се вземе фигурата, която дава шах на царя, със самия цар или с някоя друга фигура, или
в) Като се постави между атакувания цар и атакуващата го фигура някоя друга фигура; значи да се прикрие от шаха.
Третият начин не важи за шах от кон и пешка, а така също и от фигура, която се намира на съседно до царя поле.

На диаграма номер 19 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976106 като преместим бялата дама на полето "d4", имаме положение шах. Означаваме го със знака плюс (+). Хода записваме така: Де4-d4+ - значи дамата от полето "е4", се поставили на полето "d4" и от там тя заплашва черния цар на а7. Сега царят трябва да се защитава. Можем да го преместим на полетата a6, a8, b7 или b8 - първи начин за защита от шаха; или да вземем дамата с топа (Td6:d4) втори начин за защита; или като поставим топа на полето b6 (Td6-b6), т.е. прикриваме шаха - трети начин за защита.
Естествено от тези трите начина за защита ние ще предпочетем най-добрия. В случая такъв е вторият начин, защото се взема дамата, която е по-силна фигура от топа. Обаче не винаги имаме всичките от тези три начина. Понякога можем да имаме само единия от тях. Тогава ще използваме само него. Например, ако при горния пример, черните нямат топ, то тогава от шаха ще има само една защита - да се премести царят на друго неатакувано поле.

В позицията на диаграма номер 20 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976140 ако преместим топа, на което и да е поле, ще се открие ударът на офицера b7 към царя на h1 и ще имаме положение шах. Обаче този шах не се дава с фигура, която се играе, а се открива ударът на друга фигура - в такъв случай имаме открит шах. Ако с топа се отиде, на полето d1, тогава ще имаме положение шах с две фигури - с офицера и топа - в такъв случай имаме двоен шах (++). При двойния шах имаме само един начин за защита - да се премести царя на друго неатакувано поле, тъй като нито е възможно с един ход да се унищожат и двете фигури, нито пък да се закрие царят от двете едновременно нападащи го фигури.
Ако имаме положение шах и няма начин да защитим царя, по нито един от указаните начини, тогава на царя е даден мат. Това означава, че царят не може да избегне дадения шах и на следващия ход ще бъде взет.
Шахматната игра завършва с победа за този, който дава мата. При записването на партията мата означаваме със знака X или диез.

РЕМИ, ПАТ, ВЕЧЕН ШАХ

Шахматната партия не винаги завършва с мат, т.е. с победа. Понякога нито един от противниците не може да спечели. Тогава казваме, че играта е завършила реми (наравно).
Случаи на реми имаме, когато нито една от страните с останалите сили в края на играта не може да се даде мат. Например останали са само двата царя; или едната страна има само цар, а другата цар и кон, или цар и офицер, с които не може да се даде мат. Виж диаграми номер 33, 34 и 35 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976167
Реми имаме още тогава когато едната страна не може да премести нито една своя фигура, включително и своя цар, който не е в шах. Това положение се нарича пат. На диаграми номер 36, 37, 38 и 39 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976210 са показани различни положения на пат, в които черните са на ход, обаче не могат да играят никакъв ход.
Партията може да стане реми и чрез вечен шах. Така се нарича серията от непрекъснати шахове, които едната страна дава на противниковия цар, от които шахове той не може да се укрие и се повтарят едни и същи ходове.
Вечен шах обикновено дава този от противниците, който е изпаднал в загуба на партията. Така например на диаграма номер 40 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10976254 , белите, които имат напълно загубена игра, само с шахове на дамата от d8 и d5 могат да се спасят от загуб.
Повтаряйки тези ходове с дамата, белите дават вечен шах, тъй като единствените отговори на черните с дамата на b8 и b7 не са в състояние да прикрият царя от тези шахове.
Още по ярък пример, кога трябва да се дава вечен шах е показан на диаграма номер 41 => http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10975964 Тук черните имат две дами, срещу една дама на белите, обаче те не могат да прикрият своя цар от шаховете на бялата дама от полетата d5, d8 и а5. А пък белите нямат никакъв интерес да играят някой друг ход. Единственото спасение за тях е да дават вечен шах.
Освен изброените тук случаи, кога паpтията завършва реми, имаме още следните положения:
1. Когато след упорита борба, нито белите, нито черните, са получили някое преимущество, и независимо че на шахматната дъска има много фигури, единият противник, предложи реми и партньорът му се съгласи (ако откаже играта продължава) - т.е. постигне се взаимно споразумение между двамата противници.
2. Когато единия от противниците изисква реми, понеже една и съща позиция се повтаря три пъти и същият противник е на ход и трите пъти. Под наименованието "една и съща позиция" се разбира такова положение на фигурите, когато фигури от един род и цвят заемат същите полета, независимо дали това повторение е резултат на играенето на серия от еднакви ходове или различни ходове.
3. Когато по искане на един от противниците, се установи, че в последните 50 хода не е взета нито една фигура и не е направен ход с нито една пешка. (При определени положения, където е невъзможно да се даде мат в 50 хода, числото на ходовете може да се увеличи с още 50, при условие че това число и тези положения са били ясно установени преди започването на партията).

Край на тази лекция! При положителни отзиви, ще има още.
Last edited by tkpopov on Tue Mar 10, 2009 11:40 pm, edited 19 times in total.
User avatar
tkpopov
Дама
 
Posts: 215
Joined: Mon Sep 29, 2008 11:37 pm
Location: БУРГАС

by Advertising on Thu Feb 12, 2009 2:54 pm

Advertising
 

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby Kalin on Thu Feb 12, 2009 2:54 pm

Още от мен за Правилата на шаха :)
За съжаление вече почти не се занимавам с шах, но ще запазя изключително хубави спомени от периода, в който се занимавах! Шахът помага във всички аспекти на живота и шахматистите са много приятни хора :)
В момента се занимавам с Интернет маркетинг и оптимизация на сайтове и предлагам хубава възможност за допълнителни доходи, която може да разгледате.
User avatar
Kalin
Цар
 
Posts: 2364
Joined: Sat Feb 23, 2008 7:56 pm
Location: Sofia, BG

by Advertising on Wed Jul 08, 2009 12:25 am

Advertising
 

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby chessman on Wed Jul 08, 2009 12:25 am

Само така можем да популяризираме шаха!!! :) :P :)
Само сицилианска защита !!!
chessman
Дама
 
Posts: 247
Joined: Mon Mar 10, 2008 7:35 pm

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby DASKALOV on Wed Jul 08, 2009 10:42 pm

Да, почти никъде няма написани правилата в Интернет!
DASKALOV
Топ
 
Posts: 112
Joined: Sun Mar 02, 2008 4:21 pm

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby pravidobro on Sun Aug 09, 2009 5:25 pm

Ето нещо интересно за начинаещите!
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_openings
В българския превод липсват линковете!
"Бывают эпохи, когда любовь к Отечеству
становится важнее любви к человечеству".

А.Тургенев
User avatar
pravidobro
Офицер
 
Posts: 56
Joined: Tue Jul 28, 2009 2:06 am

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby univer- B on Sat Sep 26, 2009 7:11 am

Моля Ви за отговор на на вечния квартален спор - освен,че се записва, "шах" трябва ли да се обяви и на глас?
Благодаря Ви ! :idea:
univer- B
Пешка
 
Posts: 11
Joined: Wed Sep 23, 2009 8:55 pm

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby Kalin on Sat Sep 26, 2009 11:59 am

Шах сред професионалистите не се обявява, даже е забранено в правилника (както и всички друго, разсейващо противника).
За съжаление вече почти не се занимавам с шах, но ще запазя изключително хубави спомени от периода, в който се занимавах! Шахът помага във всички аспекти на живота и шахматистите са много приятни хора :)
В момента се занимавам с Интернет маркетинг и оптимизация на сайтове и предлагам хубава възможност за допълнителни доходи, която може да разгледате.
User avatar
Kalin
Цар
 
Posts: 2364
Joined: Sat Feb 23, 2008 7:56 pm
Location: Sofia, BG

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby Grisha_Kovachki on Fri Jun 01, 2012 3:02 pm

Мерси брат, ще ми бъдат от полза
Grisha_Kovachki
Пешка
 
Posts: 2
Joined: Fri Jun 01, 2012 3:00 pm

Re: ШАХМАТ - Уроци за начинаещи.

Postby dimitar.kalinov on Mon Jun 11, 2012 1:46 pm

това наистина е супер игра, обаче така и не се научих да я играя, макар че неведнъж съм се опитвал. Ще пробвам отново спазвайки описаните правила, може пък тоя път да стане нещо :) браво за обяснението, не се намират лесно ясно написани правила за игра
dimitar.kalinov
Пешка
 
Posts: 1
Joined: Mon Jun 11, 2012 11:04 am


Return to Форум за начинаещи и любители

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest